Mjölby kommun - Kultur- och fritidsförvaltningen  
Välkommen till Kultur- och fritidsförvaltningens bidragshantering.
Här finns möjlighet att söka ett antal av föreningsbidragen direkt på webben.
Fullständiga bidragsregler.
Information bidrag
För att kunna söka bidrag via dessa sidor behöver föreningen ett användarnamn och lösenord.
Kontakta Kjell Karlsson, tel 0142 - 852 34, för vidare information.
Mina bidrag
Saknar du lösenord i Webb-Bidrag?
Sänd ett meddelande till  kjell.karlsson@mjolby.se 
Särskilda bidragSärskilda bidrag
Arrangemangsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Bidraget avser stödja offentliga arrangemang för kommunens invånare. Exempel på arrangemang som kan stödjas är konserter, teaterföreställningar, idrottsevenemang, danser, utställningar m.m.

Bidragets storlek bedöms utifrån attraktivitet/förväntad publik samt egen arbets- och ekonomisk insats. Bidraget utbetalas i normala fall som underskottstäckning. Direkt eller rent beviljas endast i undantagsfall.

Ansökan skall innehålla beskrivning av arrangemanget samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter. Egen arbetsinsats kan inte medräknas som kostnad. Redovisning skall ske efter genomfört arrangemang och innehålla verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning.

Ansökan skall vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2 månader före genomförandet av ett arrangemang. Undantag kan beviljas under särskilda omständigheter.

Mer info
Löpande under året Ansökan kan ej göras på webben
Lönebidrag (2017)  
Bidraget avser att möjliggöra för föreningar att anställa personer med av statlig myndighet beviljat lönebidrag eller motsvarande.

Bidraget utgår varje månad efter redovisning med 1,75% av ett basbelopp och i proportion till sysselsättningsgrad.

Kommunalt lönebidrag kan utgå efter särskild prövning till förening som av arbetsförmedlingen beviljats lönebidrag.

Ansökan om bidrag sker till Kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut från statlig myndighet skall bifogas ansökan.

Mer info
Löpande under året Ansökan kan ej göras på webben
Snabbt ungt stöd (2017)  
Avser stödja ungdomars egna idéer, projekt och offentliga arrangemang.

Bidrag utgår efter enskild prövning och kan bestå av underskottstäckning och i undantagsfall i form av direkt bidrag.

Sökande skall vara i ålder 13 - 25 år och vara bosatt i Mjölby kommun. Verksamheten skall bedrivas i en drogfri miljö.
Detaljerad information finns på kommunens hemsida.

Ansökan sker på särskild blankett. Ansökan kan göras under hela året.

Vid behov kan Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsansvarig kontaktas. Tillsammans går man då igenom och fyller i ansökan, vilka regler som gäller och vilket bidrag som kan komma i fråga.

Mer info
Löpande under året Ansökan kan ej göras på webben
Särskilda bidrag, KulturföreningarSärskilda bidrag, Kulturföreningar
Verksamhetsbidrag funktionshindrade (2017)Ansökan senastAnsökan
Bidraget avser stödja kulturföreningar (ej handikappföreningar) med verksamhet riktad till funktionshindrade.

Verksamhetsbidrag utgår för innevarande år och beräknas på genomförda aktivitetstillfällen året före. Bidrag utgår med 65:- per bidragsberättigad sammankomst samt med ett rörligt belopp på maximalt 15:- per deltagartillfälle.

Med bidragsberättigad sammankomst menas:

 • aktivitet som i sin helhet är riktad till funktionshindrade (för funktionshindrad deltagare i ordinarie verksamhet utgår inte detta bidrag)
 • aktivitet med minst 1 (exkl. ledare) och max. 30 deltagare. Deltagare får räknas från och med det år man fyller 7 år. Övre åldersgräns finns ej.
 • aktiviteten skall redovisas på närvarokort eller motsvarande.

Förening med ny verksamhet söker via verksamhetsplan för planerade aktiviteter år 1.

Mer info
1 april Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arr/merkostnadsstöd funktionshindrade (2017)  
Avser stödja kulturföreningar (ej handikappföreningar) med verksamhet riktad till funktionshindrade.

Arrangemangs/merkostnadsstöd kan ges till olika arrangemang ex. danser, disco. Efter särskild motivering kan stöd även ges till förenings merkostnader för specialutrustning eller andra särskilda kringkostnader.

Arrangemangs/merkostnadsstöd kan ske under hela året. ansökan sker på särskild blankett och skall innehålla beskrivning av åtgärd och budget.

Mer info
Löpande under året Ansökan kan ej göras på webben
Stöd till hembygds- och bygdegårdsföreni (2017)  
Bidraget avser stödja hembygds- och bygdegårdsföreningar med egna eller förhyrda anläggningar.

Bidraget består av basbidrag baserat på föreningens fastighets/byggnadsbestånd samt verksamhetsbidrag. Bidrag utgår i form av fastställda belopp för respektive förening enligt överenskommelse med av berörda föreningar utsedd förhandlingsgrupp.

Bidraget utbetalas efter att samtliga föreningar inlämnat årsmöteshandlingar inklusive verksamhets- och revisionsberättelse.

Mer info
 Ansökan kan ej göras på webben
Särskilda bidrag, FritidsföreningarSärskilda bidrag, Fritidsföreningar
Verksamhetsbidrag funktionshindrade (2017)Ansökan senastAnsökan
Bidraget avser stödja fritidsföreningar (ej handikappföreningar) med verksamhet riktad till funktionshindrade.

Verksamhetsbidrag utgår för innevarande år och beräknas på genomförda aktivitetstillfällen året före. Bidrag utgår med 65:- per bidragsberättigad sammankomst samt med ett rörligt belopp på maximalt 15:- per deltagartillfälle.

Med bidragsberättigad sammankomst menas:

 • aktivitet som i sin helhet är riktad till funktionshindrade (för funktionshindrad deltagare i ordinarie verksamhet utgår inte detta bidrag)
 • aktivitet med minst 1 (exkl. ledare) och max. 30 deltagare. Deltagare får räknas från och med det år man fyller 7 år. Övre åldersgräns finns ej.
 • aktiviteten skall redovisas på närvarokort eller motsvarande.

Förening med ny verksamhet söker via verksamhetsplan för planerade aktiviteter år 1

Mer info
1 april Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arr/merkostnadsstöd funktionshindrade (2017)  
Avser stödja fritidsföreningar (ej handikappföreningar) med verksamhet riktad till funktionshindrade.

Arrangemangs/merkostnadsstöd kan ges till olika arrangemang ex. danser, disco. Efter särskild motivering kan stöd även ges till förenings merkostnader för specialutrustning eller andra särskilda kringkostnader.

Arrangemangs/merkostnadsstöd kan ske under hela året. ansökan sker på särskild blankett och skall innehålla beskrivning av åtgärd och budget.

Mer info
Löpande under året Ansökan kan ej göras på webben
Stöd till handikappföreningar (2017)  
Bidraget avser stödja handikappföreningar med riktad verksamhet för kommuninvånare med funktionshinder.

Bidrag utgår i form av hyresbidrag respektive verksamhetsbidrag. Hyresbidrag utgår med maximalt 50% av hyreskostnad.
Verksamhetsbidrag utgår med maximalt 115:- per sammankomst.

Villkor Hyresbidrag

 • Hyresbidrag utgår för expeditions-, klubblokal eller annan inomhuslokal för vilken hyresavgift betalas.
 • I de bidragsberättigande kostnaderna ingår hyra, el och värme.
 • Hyresbidrag utgår inte för hyra av kommunala lokaler (hyran redan subventionerad)

Ny lokal
För att en förening skall få hyresbidrag, måste hyran som bidragsgrundande kostnad först godkännas av Kultur- och fritidsförvaltningen (gäller inte lokal som endast hyrs vid enstaka tillfällen) Bidrag utgår under första året som lokal hyrs. För år 1 baseras hyresbidraget på beräknad årskostnad.

Villkor Verksamhetsbidrag

 • Bidraget baseras på redovisad verksamhet för föregående år.
 • Bidrag utgår för sammankomst arrangerad av föreningen.
 • Minst 3 av föreningens medlemmar skall delta för att sammankomsten skall få räknas.
 • Aktiviteten ska äga rum inom kommunens gränser (gäller inte resor) och majoriteten av deltagande medlemmar vara bosatta i Mjölby kommun.
 • Bidrag ges inte till studiecirklar i samverkan med studieförbund, styrelsemöten, årsmöten eller för deltagande i kurser och konferenser.

Utbetalning sker senast 30/6

Mer info
1 april Ansökan kan ej göras på webben
Allmänna bidragAllmänna bidrag
Hyresbidrag Fritidsförening (2017)Ansökan senastAnsökan
Bidraget avser att täcka föreningens hyreskostnader i relation till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder.

Bidrag utgår med 50% av hyreskostnaden, dock högst 150:- per bidragsberättigad medlem.
Hyresbidrag kan utgå med högst 30 000:- per förening och år.
Underlag för beräkning utgörs av hyreskostnader samt bidragsberättigade medlemmar under föregående kalenderår.

Villkor

 • Bidrag utgår för expeditionslokal, klubblokal samt inom- och utomhusanläggning för vilken hyresavgift betalas.
 • I de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra, belysning och värme.
 • Hyreskostnaden ska styrkas genom intyg från hyresvärd eller med kopior på hyresverifiktioner.
 • Bidrag utgår inte till förening som hyr kommunal lokal (hyran är redan subventionerad).
 • Bidrag utgår inte till hyra av lokal då entréavgift tas ut.

Ny lokal
För att en förening skall få hyresbidrag måste hyran som bidragsgrundande kostnad först godkännas av av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidrag utgår under första året som lokal hyrs. För år 1 baseras hyresbidraget på beräknad årskostnad samt bidragsberättigade medlemmar
under innevarande år.
Ansökan om bidrag kan för ny lokal ske under hela året.

Utbetalning sker senast 30/6.

Mer info
1 april Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Hyresbidrag Kulturförening (2017)  
Bidraget avser att täcka föreningens hyreskostnader i relation till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder.

Bidrag utgår med 50% av hyreskostnaden, dock högst 150:- per bidragsberättigad medlem.
Hyresbidrag kan utgå med högst 30 000:- per förening och år.
Underlag för beräkning utgörs av hyreskostnader samt bidragsberättigade medlemmar under föregående kalenderår.

Villkor

 • Bidrag utgår för expeditionslokal, klubblokal samt inom- och utomhusanläggning för vilken hyresavgift betalas.
 • I de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra, belysning och värme.
 • Hyreskostnaden ska styrkas genom intyg från hyresvärd eller med kopior på hyresverifiktioner.
 • Bidrag utgår inte till förening som hyr kommunal lokal (hyran är redan subventionerad).
 • Bidrag utgår inte till hyra av lokal då entréavgift tas ut.

Ny lokal
För att en förening skall få hyresbidrag måste hyran som bidragsgrundande kostnad först godkännas av av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidrag utgår under första året som lokal hyrs. För år 1 baseras hyresbidraget på beräknad årskostnad samt bidragsberättigade medlemmar
under innevarande år.
Ansökan om bidrag kan för ny lokal ske under hela året.

Utbetalning sker senast 30/6.

Mer info
1 april Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Verksamhetsbidrag Fritidsförening (2017)  
Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7 - 20 år.

Bidrag utgår med ett fast belopp på 30:- per bidragsberättigad sammankomst samt med ett rörligt belopp på maximalt 7:- per bidragsberättigad deltagare inom intervallet 3 - 30 per grupp och aktivitetstillfälle.

Villkor för bidragsberättigad sammankomst

 • Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst
  - med minst tre deltagare (exkl. ledare) i ålder 7 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder (lägst 13 år) får räknas som deltagare.
  Deltagare får räknas under hela det kalenderår man fyller 7 respektive 20 år.
  - som varar minst 60 min. och innehåller gemensam samling och avslutning.
  - som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
  - som genomförs av föreningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inomm samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster (gäller även för ledare i bidragsberättigad ålder)

 • En grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att få mera bidrag. Detta innebär t.ex. att ett lag är den naturliga gruppen på en sammankomst och att lag inte får delas i flera smågrupper för att föreningen ska kunna få flera verksamhetsbidrag.

 • För studiecirklar, aktiviteter under skoltid, eller verksamhet som beviljats annat kommunalt stöd utgår inte verksamhetsbidrag.

Utbetalning sker senast 30/4.

Mer info
25 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Verksamhetsbidrag Kulturförening (2017)  
Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7 - 20 år.

Bidrag utgår med ett fast belopp på 30:- per bidragsberättigad sammankomst samt med ett rörligt belopp på maximalt 7:- per bidragsberättigad deltagare inom intervallet 3 - 30 per grupp och aktivitetstillfälle.

Villkor för bidragsberättigad sammankomst

 • Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst
  - med minst tre deltagare (exkl. ledare) i ålder 7 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder (lägst 13 år) får räknas som deltagare.
  Deltagare får räknas under hela det kalenderår man fyller 7 respektive 20 år.
  - som varar minst 60 min. och innehåller gemensam samling och avslutning.
  - som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
  - som genomförs av föreningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inomm samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster (gäller även för ledare i bidragsberättigad ålder)

 • En grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att få mera bidrag. Detta innebär t.ex. att ett lag är den naturliga gruppen på en sammankomst och att lag inte får delas i flera smågrupper för att föreningen ska kunna få flera verksamhetsbidrag.

 • För studiecirklar, aktiviteter under skoltid, eller verksamhet som beviljats annat kommunalt stöd utgår inte verksamhetsbidrag.

Utbetalning sker senast 30/4.

Mer info
25 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Driftbidrag (2017)  
Driftbidrag utgår till förening med egen anläggning för verksamhet som anses ingå i den kommunala fritids- och kulturverksamheten och som kontinuerligt används i föreningens verksamhet.

Bidrag utgår med fast belopp per anläggning. Bidrag utgår för innevarande år.

Nytillkomna anläggningar måste godkännas och klassificeras av Kultur- och fritidsförvaltningen innan bidrag betalas ut.

Villkor

 • För att driftbidrag skall utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga driftskostnader.
  Driftbidrag kan också utgå då anläggningen drivs av föreningen under ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses, tomträtt eller långsiktigt arrendeavtal.
 • Förening som beviljats driftbidrag skall i mån av utrymme upplåta anläggningen, till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen, till kommunalt beslutade taxor eller där så inte är möjligt till självkostnadspris.
 • Bidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedd verksamhet ska kunna genomföras. Kultur- och fritidsförvaltningen kontrollerar anläggningen kontinuerligt för att säkerställa ett för bidragsutbetalning godtagbart skick.
Mer info
1 april Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

För frågor eller synpunkter på web-bidragen kontakta Kjell Karlsson på telefon 0142 - 852 34


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.